Ondersteuning gemeentelijke toezicht- en handhavingsorganisaties

twee handhavers die vooruit kijken.

Iedereen wil zich veilig voelen in de eigen leefomgeving. Kleine irritaties, zoals foutparkeren en zwerfvuil, maar ook grotere vraagstukken, zoals overlast van verwarde personen, criminaliteit en illegale wietplantages, geven een onveilig gevoel. Het is belangrijk dat gemeenten dit in een vroegtijdig stadium signaleren. Dat vraagt om ogen en oren in de wijk, onder meer van politie en gemeentelijke handhavers.

Toezichthouders ondersteunen politie en buitengewoon opsporingsambtenaren

Toezicht- en handhavingsorganisaties hebben er met de coronamaatregelen een flinke opdracht bij bovenop de reguliere werkzaamheden. Extra politiemensen en buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) zijn vanwege de hoge bekwaamheidseisen niet via tijdelijke ‘coronabanen’ op korte termijn te realiseren.

Gemeentelijke toezicht- en handhavingsorganisaties zijn echter wel geholpen met toezichthouders die fungeren als gastheer/vrouw om bijvoorbeeld de weg te wijzen, aan te spreken, voorlichting te geven, of mondkapjes uit te delen. Te denken valt aan de inzet van tijdelijk extra mensen voor bestuursrechtelijk handhaven van relatief eenvoudige taken zoals het verwijderen van fietsen of huisvuilzakkencontrole; taken waarbij geen contact nodig is met overtreders.

De toezichthouders nemen daarmee een deel van de taken van boa’s en politiemensen uit handen, waardoor die laatsten zich kunnen richten op hun taken rondom de bestuursrechtelijke handhaving en in het bijzonder handhaving van de coronamaatregelen. Gemeente zetten zich ook al in op dit gebied en hebben functies zoals hierboven beschreven gecreëerd.

Specifieke uitkering voor inhuur tijdelijke krachten

Om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen stelt het kabinet € 60 miljoen euro voor tijdelijke coronabanen beschikbaar aan gemeenten. Hiermee kunnen ongeveer 3.800 voltijds fte extra tijdelijke ‘coronabanen’ in het toezicht en handhaving gecreëerd worden. Bij de inschatting van de vraag is uitgegaan van de vuistregel van één ondersteuner op de 5.000 inwoners, naar analogie van de norm voor wijkagenten. Zowel het Veiligheidsberaad als de VNG geven aan dat dit aantal ondersteuners een reële inschatting is van de behoefte aan extra toezichthouders. De middelen worden middels een specifieke uitkering (SPUK) uitgekeerd aan gemeenten die tijdelijke krachten inhuren om het toezicht en de handhaving te ondersteunen.

Contact en ondersteuning Trigion

Nieuwsgierig naar ervaringen en oplossingen van Trigion of behoefte aan ondersteuning van uw gemeentelijke toezicht- en handhavingsorganisatie? Neemt dan contact op met Trigion of laat uw gegevens achter.

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij hierover contact met u op.